Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Een academisch gerichte bachelor heeft tot doel studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan wetenschappelijk functioneren in het algemeen en aan het domein van de criminologie in het bijzonder.
De nadruk ligt enerzijds op een algemene vorming in de diverse (humane) wetenschappen die zich over deze problemen buigen. Anderzijds richt de opleiding zich op de toepassing van deze disciplines op het specifieke terrein van criminaliteit en reactie op criminaliteit en confronteert deze met de praktijk op de verschillende domeinen.
Het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie, creativiteit en een ingesteldheid tot levenslang leren. In de bachelor wordt specifieke aandacht besteed aan talenkennis (minimum Nederlands, Frans, Engels), teneinde de internationale wetenschappelijke literatuur op het domein van de criminologie te kunnen raadplegen.
Andere vaardigheden betreffen luister- en discussievaardigheid, en het gebruik van softwarepakketten. Daarnaast wordt een algemene houding van maturiteit nagestreefd, waarbij de student autonoom leert denken en daarbij alle vormen van -centrisme- zoveel mogelijk inziet en vermijdt (etnocentrisme, gender-, ego-, etc.).
Het beheersen van algemene wetenschappelijk competenties als een onderzoekende houding, kennis van onderzoeksmethoden en technieken en de vaardigheid tot het probleemgestuurd initiëren van onderzoek.
Binnen de Bachelor Criminologie verwerft de student kennis van begrippen en theorieën van de verschillende basisdisciplines waarop de criminologie steunt (recht, psychologie, psychiatrie, sociologie, etc.) alsook de nodige methodologische basiskennis (statistiek, onderzoeksmethoden).
De student kan kritisch bronnen en onderzoeksbevindingen evalueren.
Het begrip van de wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis eigen aan het domein van de criminologie, meerbepaald inzicht in de verschillende paradigma's binnen de criminologie zelf.
Een grote belangstelling voor maatschappelijke en criminologische problemen gaat hand in hand met een voldoende afstandelijk en kritisch omgaan met de emotionele aspecten van de bestudeerde fenomenen.
De student kan zelfstandig en kritisch omgaan met gegevens en visies.
Het beheersen van de algemene en specifieke beroepsgerichte competenties nodig voor de aanwending van wetenschappelijke kennis op niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Mede door het multidisciplinaire karakter van de criminologie, moet de afgestudeerde bachelorstudent in staat zijn om in teamverband te functioneren.  Dit impliceert tevens het zich kunnen gedragen in verschillende settings en binnen verschillende vormen van hiërarchie; alsook het kunnen omgaan met mensen in uiteenlopende posities (cf. beleidsmensen, justitiële, politionele en hulpverleningsactoren en personen die met justitie, politie en hulpverlening in contact komen, zoals slachtoffers, gedetineerden, probanten, jeugdigen) en uit verschillende sociale lagen in de bevolking. Dankzij de stage en andere vakken zoals 'persoonsgerichte interventies in de criminologie' en 'forensisch welzijnswerk', kan de student deze vaardigheden en attitudes verwerven en kan hij/zij wetenschappelijke inzichten en kennis van het terrein integreren.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Instroomplan 1
Instroomplan 2
Instroomplan 3
Instroomplan 4
Instroomplan 5

Terug naar boven