Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Laws in het sociaal recht brengt haar afgestudeerden tot het gevorderd niveau van kennis en competenties, noodzakelijk voor de autonome beoefening van sociaalrechtelijk wetenschappelijk onderzoek op het niveau van een beginnend universitair onderzoeker en voor de autonome aanwending van sociaalrechtelijke wetenschappelijke kennis op het niveau van de eerste confrontatie met de gespecialiseerde beroepsuitoefening.
Haar afgestudeerden:
1.         kunnen binnen het domein van het sociaal recht zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksplan opstellen en uitvoeren;
2.         kunnen helder en gevat een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten schriftelijk en mondeling rapporteren en presenteren aan vakgenoten en leken;
3.         reflecteren met een open geest en vrij van vooroordelen over eigen en andermans onderzoeksresultaten en kunnen dank zij een kritische evaluatie een eigen bijdrage aan het sociaalrechtelijke vakgebied leveren of nieuwe sociaalrechtelijke regels ontwikkelen;
4.         hebben een uitgebreide parate kennis van het sociaal recht en een gespecialiseerde kennis van en inzicht in inzonderheid de domeinen van het sociaal recht die betrekking hebben op de rechtspositie van arbeid verrichtende personen, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de actoren die daarbij betrokken zijn;
5.         begrijpen de samenhang tussen het Belgische sociaal recht en het internationale en Europese sociaal recht;
6.         kunnen de sociaalrechtelijke problematiek van de grensoverschrijdende tewerkstelling analyseren;
7.         zijn vaardig in het opsporen en hanteren van de specifieke bronnen van het sociaal recht;
8.         nemen een actieve studiehouding aan en kunnen de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak en nieuwe theorievorming in het sociaal recht volgen;
9.         kunnen complexe sociaalrechtelijke problemen situeren in een bredere maatschappelijke context, kunnen, rekening houdend met andermans noden en toekomstige generaties, voorstellen en oplossingen formuleren en daarbij mogelijke onzekerheden en beperkingen aangeven.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven