Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master of Laws in het sociaal recht brengt haar afgestudeerden tot het gevorderd niveau van kennis en competenties, noodzakelijk voor de autonome beoefening van sociaalrechtelijk wetenschappelijk onderzoek op het niveau van een beginnend universitair onderzoeker en voor de autonome aanwending van sociaalrechtelijke wetenschappelijke kennis op het niveau van de eerste confrontatie met de gespecialiseerde beroepsuitoefening.

De afgestudeerden:

1) hebben een gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht in de sociaalrechtelijke positie van arbeid verrichtende personen en de juridische organisatie van de onderliggende individuele en collectieve arbeidsverhoudingen;

2) hebben een gespecialiseerde kennis van een aantal bijzondere deelgebieden van het sociaal recht, die een billijke vergoeding voor vrij gekozen werkzaamheden, billijke arbeidsvoorwaarden, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden en bescherming tegen het verlies of ontoereikend karakter van het arbeidsinkomen beogen te garanderen en zien het belang van het verband met de fiscaalrechtelijke aspecten daarvan;

3) begrijpen de samenhang tussen internationale en Europese normen en de nationale rechtsregels die de grondrechten van arbeid verrichtende personen bevatten en implementeren;

4) kunnen binnen de bestudeerde deelgebieden van het sociaal recht zelfstandig een relevante onderzoeksvraag formuleren en kaderen in het bestaande rechtskader en een onderzoeksplan opstellen en uitvoeren;

5) reflecteren met een open geest en vrij van vooroordelen over eigen en andermans onderzoeksresultaten met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het sociaalrechtelijke vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe sociaalrechtelijke regels;

6) kunnen helder en gevat een analyse en synthese van hun onderzoeksresultaten schriftelijk en mondeling rapporteren en presenteren;

7) nemen een actieve studiehouding aan en kunnen de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak en nieuwe theorievorming in het sociaal recht volgen;

8) kunnen complexe sociaalrechtelijke problemen situeren in het algemene rechtsbestel en in de brede maatschappelijke discussie en, met inachtneming van een mogelijke dimensie van onzekerheid, oplossingen en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven