Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Deze opleiding beoogt studenten met een voorkennis van het internationaal en het Europees recht op te leiden tot afgestudeerden die voorbereid zijn op wetenschappelijk onderzoek in het internationaal en Europees recht en op de toepassing van de bijgebrachte theoretische kennis in het professioneel leven. De afgestudeerde moet zowel kunnen doordringen tot de essentie van het internationaal en het Europees recht, als deze rechtsdomeinen kunnen situeren in een bredere maatschappelijke context. De afgestudeerde moet het internationaal en het Europees recht op hun merites kunnen beoordelen en moet voldoende achtergrond bezitten om een bijdrage te kunnen leveren aan de rechtsontwikkeling in het vakgebied. De opleiding bereidt de studenten ook voor op een internationale of Europese carrière (diplomatieke dienst,internationale en Europese ambten, advocatuur, etc.).
Aan het eind van de opleiding dienen de studenten te beschikken over afdoende parate kennis voor een eerste confrontatie met de gespecialiseerde beroepsuitoefening.
 
De studenten dienen daarenboven een verregaande vaardigheid in het hanteren van de specifieke rechtsbronnen te hebben ontwikkeld en te beschikken over het nodige referentiekader en de vereiste vaardigheden voor het zelfstandig integreren van nieuwe kennis in het bestaande internationaal en Europees recht.
 
De studenten dienen tevens inzicht te hebben verworven in de ontwikkeling van het internationaal en Europees recht, in het proces van totstandkoming van de desbetreffende regels en in de achterliggende maatschappelijke problemen en evoluties, en dit zowel op nationaal, Europees als op internationaal vlak. Zij dienen vertrouwd te zijn met de daarbij betrokken actoren.
 
De studenten dienen blijk te geven van een kritisch-reflectieve benadering van het internationaal en Europees recht en hun bekwaamheid tot de zelfstandige wetenschappelijke beoefening ervan.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven