Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Kennis en inzicht
1.       Afgestudeerden kunnen deze toepassen op, relateren aan en analyseren in relatie tot actuele nationale en internationale vraagstukken en criminologische probleemstellingen;
2.       Afgestudeerden kunnen de nieuwste ontwikkelingen in het criminologische beleids- en onderzoeksdomein ontleden, beargumenteren en kritisch beoordelen.
3.       Afgestudeerden kunnen praktijken en/of ontwikkelingen in het criminologische beleids- en onderzoeksdomein van een ander land benoemen en vergelijken met de Belgische praktijken en ontwikkelingen;
 
Onderzoeksvaardigheden
4.       Afgestudeerden kunnen zelfstandig criminologisch relevante nationale en internationale literatuur analyseren, vergelijken, herformuleren, integreren en kritisch becommentariëren.
5.       Afgestudeerden kunnen zelfstandig een probleemstelling voor criminologisch onderzoek opstellen en deze probleemstelling in verband brengen met criminologische concepten, theorieën en de eigen onderzoeksbevindingen en onderzoeksbevindingen uit de literatuur;
6.       Afgestudeerden beschikken over de vaardigheden om, in functie van een probleemstelling zelfstandig de gepaste kwalitatieve of kwantitatieve onderzoekstechnieken te selecteren, toe te passen en er kritisch over te reflecteren;
7.       Afgestudeerden begrijpen de deontologische en ethische wetenschappelijke regels van de wetenschapsbeoefening en zijn in staat daarover kritisch te reflecteren;
 
Communicatievaardigheden en praktijkgerichte competenties
8.       Afgestudeerden beheersen het Engelstalige vakjargon van de discipline;
9.       Afgestudeerden kunnen op een creatieve en inspirerende wijze mondeling en schriftelijk kritisch-wetenschappelijk communiceren over een theoretisch of praktijkgericht criminologisch relevant onderwerp, zowel naar vakgenoten als naar leken;
10.    Afgestudeerden kunnen actuele criminologische vraagstukken en/of (beleids)problemen relateren aan hun verworven wetenschappelijke inzichten, deze adviseren, verantwoorden en evalueren;
11.    Afgestudeerden kunnen kritisch reflecteren over de rol en de betekenis van criminologen in het werkveld;
12.    Afgestudeerden kunnen de criminologische inzichten en praktijken toepassen in de grootstedelijke context;
 
Attitudes
13.    Afgestudeerden kunnen kritisch reflecteren over de eigen (wetenschappelijke) praktijk;
14.    Afgestudeerden hebben een ingesteldheid tot levenslang leren;
15.    Afgestudeerden geven blijk van een sociaal engagement.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven