Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
B1. De bachelor heeft basiskennis inzake de geschiedenis van de filosofie, inzake de ethiek en de humanistiek, en inzake de logica en de wetenschapsfilosofie.
B2. De bachelor heeft basiskennis van probleemstellingen in voor de opleiding relevante mens-, natuur- en levenswetenschappen
B3. De bachelor heeft gevorderde kennis van specifieke thema’s uit de cultuur- en de politieke filosofie, uit de moraalwetenschappen en de humanistiek, en uit de logica en de wetenschapsfilosofie.
Algemene academische vaardigheden
B4. De bachelor beschikt over de vaardigheid om filosofische terminologie en begrippen correct te hanteren.
B5. De bachelor beschikt over de vaardigheid om filosofische teksten te analyseren en te synthetiseren.
B6. De bachelor beschikt over de vaardigheid om filosofische en ethische problemen te identificeren, formeel en inhoudelijk te ontwikkelen, te interpreteren en persoonlijke stellingen te beargumenteren.
B7. De bachelor beschikt over communicatieve vaardigheden door deelname aan discussies, het schrijven van papers, het presenteren van voordrachten of het ontwikkelen van de BA-paper.
B8. De bachelor beschikt over de vaardigheid om filosofische en wetenschappelijke bronnen op te zoeken en te hanteren vanuit een probleemstelling; de student/e maakt gebruik van recente en gepaste informaticamiddelen bij het verzamelen en verwerken van informatie.
Algemeen wetenschappelijke attitude
B9. De bachelor heeft een kritische, redelijk eigenzinnige, open en kosmopolitische houding met belangstelling voor het vrij onderzoek, de Verlichting en het humanisme.
B10. De bachelor heeft het vermogen filosofische, ethische en humanistische problemen en thema’s vanuit een breder perspectief te zien dan enkel de eigen identiteit en cultuur.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject na het reeds gevolgd hebben van een Minor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Terug naar boven