Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

1. De studenten geven blijk van een diepgaande kennis, begrip en inzicht in het communicatiewetenschappelijk vakgebied met oog voor de meest actuele evoluties en discussies in binnen- en buitenland, met betrekking tot
a. media, strategische communicatie en marketing;
b. media en cultuur;
c. journalistiek, politiek en democratie; 
d. media, internet en globalisering.
2. De studenten kunnen actuele evoluties en discussies in binnen- en buitenland maatschappijkritisch contextualiseren en evalueren en zijn in staat deze inzichten vanuit een eigen origineel analysekader zelfstandig te verdiepen met betrekking tot complexe vraagstukken en aldus de theoretische onderlegdheid te vergroten met betrekking tot de eigen interessedomeinen:
a. media, strategische communicatie en marketing;
b. media en cultuur;
c. journalistiek, politiek en democratie;
d. media, internet en globalisering.
3. De studenten geven blijk van een open en constructieve ingesteldheid met respect voor andere visies of overtuigingen.
4. De studenten staan open voor wetenschappelijke twijfel en maatschappelijk pluralisme. Ze geven blijk van durf, ambitie en volharding om zowel gevestigde inzichten als alternatieve standpunten ter discussie te stellen.
5. De studenten kunnen vanuit een open attitude functioneren in een cultureel diverse internationale context. Zij reflecteren kritisch over de eigen (geografische, sociale, culturele, lokale, persoonlijke,…) positie.
6. De studenten geven blijk van de vaardigheid om een discussie te voeren en in debat te treden over actuele maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s en theoretische ontwikkelingen binnen het vakgebied:
a. die aansluiten bij het veld van media, strategische communicatie en marketing;
b. die aansluiten bij het veld van media en cultuur;
c. die aansluiten bij het veld van journalistiek, politiek en democratie;
d. die aansluiten bij het veld van media, internet en globalisering.
 
De studenten discussiëren op basis van kritische, degelijk onderbouwde reflecties en eigen onderzoeksbevindingen, vanuit een open geest en met luisterbereidheid.
 
7. De studenten getuigen van ondernemings- en verantwoordelijkheidszin, communicatieve ingesteldheid, creativiteit en het vermogen om te plannen, te coördineren, te superviseren en te adviseren. Op basis van deze vaardigheden profileren afgestuurde Masters zich als zelfstandige, verantwoordelijke, onderzoekende en reflectieve beroepsbeoefenaars.
8. De studenten kunnen de aangeleverde kennis en vaardigheden
a inzake media, strategische communicatie en marketing toepassen in een beroepsmatige context;
b. inzake media en cultuur toepassen in een beroepsmatige context;
c. inzake journalistiek, politiek en democratie toepassen in een beroepsmatige context;
d. inzake media, internet en globalisering toepassen in een beroepsmatige context.
9. De studenten zijn in staat verworven inzichten en bevindingen te vertalen naar concrete conclusies, scenario’s, adviezen, beleidsrichtlijnen en strategieën en deze op deskundige manier te communiceren en te implementeren.
10. De studenten zijn in staat om op zelfstandige wijze een eigen, origineel onderzoek uit te werken, te organiseren, te plannen en uit te voeren, de resultaten te interpreteren en hierover zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren op een onderbouwde, coherente en overtuigende manier.
11. De studenten zijn in staat om zich deels begeleid, deels zelfstandig te bekwamen in de specifieke en actuele onderzoeksmethoden binnen een bepaald deeldomein en deze methoden op een zelfstandige manier toe te passen in concrete onderzoekssituaties.
12. De studenten zijn in staat om hun standpunt op een heldere manier en met een wetenschappelijk onderbouwde argumentatie over te brengen naar diverse publieksgroepen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

media & cultuur
media, internet & globalisering
media, journalistiek en politiek
media, strategische communicatie & marketing

Terug naar boven