Doelstellingen

.

Terug naar boven

Leerresultaten

De bachelor BMW kent
1. relevante concepten uit de basiswetenschappen om deze te kunnen toepassen in een biomedische context 
2. de disciplines uit het biomedische domein met aandacht voor hun ontwikkeling 
3. de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in gezonde omstandigheden
4. de structuur en functie van cellen, weefsels, organen en het menselijk lichaam als geheel en de moleculaire processen die aan de basis liggen, in ziekteomstandigheden
5. de basisprincipes van geneesmiddelenwerking en hun toepassing
6. de basistechnieken en basismethodologie van het biomedisch onderzoek met aandacht voor hun ontwikkeling
7. de beginselen van het werken met proefdieren met voortdurende aandacht voor het ethische aspect
8. de principes van veilig werken in een wetenschappelijk laboratorium 
 
De bachelor BMW kan
9. vlot en efficiënt omgaan met de moderne ICT-middelen ter ondersteuning van onderzoek en communicatie
10. analytisch en probleemoplossend denken 
11. binnen een team functioneren en constructief bijdragen tot het bereiken van het beoogde eindresultaat.
12. vlot en kritisch Engelstalige wetenschappelijke literatuur en relevante databases raadplegen, en daaruit gegevens verzamelen en interpreteren 
13. onder begeleiding een eenvoudige onderzoeksvraag formuleren en een eenvoudig onderzoeksproject ontwerpen, met oog voor alle aspecten die daarbij een rol spelen, en dit ook rapporteren, presenteren en verdedigen
14. gebruikelijke biomedische laboratoriumtechnieken zelfstandig, correct en veilig uitvoeren 
15. duidelijk communiceren en rapporteren over eigen en teamresultaten en over literatuurstudies en dit zowel mondeling als schriftelijk 
16. het biomedisch onderzoek plaatsen in een ruime maatschappelijke context met oog voor ethische, sociale en economische aspecten 
 
De bachelor BMW heeft
17. een voortdurende open en kritische houding tegenover zichzelf en de wetenschappelijke omgeving 
18. oog voor het belang van internationale samenwerking binnen het biomedische domein.
19. een houding van levenslang leren verworven en houdt zich dan ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het domein van de wetenschappen in het algemeen en het biomedisch domein in het bijzonder
 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Startplan
Standaard traject
Standaard traject
traject voor studenten met professioneel bachelordiploma Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Erasmus Hogeschool Brussel
Verkort traject

Terug naar boven