Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Huisartsen vormen die op wetenschappelijk verantwoorde wijze vaardig zijn om het beroep in een dagelijkse praktijk uit te oefenen.
Op het einde van de opleiding:
- kan de student het proces  van medisch probleemoplossen beheersen, met gebruik van systematisch werken en hanteren  van het juiste diagnostische proces, aangepast aan de soort hulpvraag en het kiezen van het juiste beleid op basis van een voldoende kennis en vaardigheid, teneinde alle voorkomende patiëntenproblemen aan te pakken;
- heeft hij een breed kennis- en vaardighedenpakket en is in staat met andere disciplines/hulpverleners samen te werken;
- kan hij handelen in overeenstemming met de wetenschappelijke vorming; kan hij duiden in hoeverre een medisch handelen wetenschappelijk gefundeerd is en kan deze inzichten in de praktijk toepassen;
- beschikt hij over de juiste attitudes, sociale en communicatieve vaardigheden om met respect met een patiënt om te gaan; heeft hij een kritische kijk op eigen handelen en de wil tot goede samenwerking met andere zorgenverstrekkers;
- is hij op de hoogte van de administratieve, sociale, deontologische en financiële regels die het medisch handelen beheersen.
N.B.:
1) Het profiel van de academische graad van huisarts is weer te vinden in de Europese definitie van de disciplines zoals goedgekeurd in Londen 2002 (cfr. http://www.wonca.org) .
2) De kandidaten voldoen op deze wijze aan de voorwaarden die wettelijk zijn opgelegd: namelijk,  voltijds, een driejarige opleiding zijn waarvan de inhoud omschreven is door een Europese Richtlijn 93/16/EEG dd. 05/04/1993 en 2001/19/EC dd. 14/05/2001), Ministeriële Besluiten (o.a. MB 30/04/1993, MB 26/11/1997) en Vlaamse Decreten o.a. 12/06/1991 en 19/06/1996).

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject mnm huis 2jr

Terug naar boven