Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Het algemeen doel van de opleiding Jeugdgezondheidszorg is, via efficiënt gebruik van verschillende onderwijsvormen, de student in staat stellen als preventiearts in de jeugdgezondheidszorg de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van jeugdigen te helpen bevorderen, bewaken en behouden.
Algemene uitgangspunten hierbij zijn:
-omstandigheden waarin de jeugdigen leven
-de collectieve dimensie van gezondheid in de ruime zin van het woord
-de samenwerking met andere disciplines
-een wetenschappelijke basis voor het functioneren (evidence-based)
Dit veronderstelt in het algemeen van de jeugdarts:
-een sociale en ethische attitude
-een preventieve attitude in de ruime zin van het woord
-een wetenschappelijke attitude en de wil om levenslang te leren
1.de jeugdarts heeft inzicht in de organisatie en structuur van de gezondheidszorg, de welzijnszorg en het onderwijs in het algemeen, en van de preventieve zorg voor jeugdigen in het bijzonder en kan de respectieve gangbare denkmodellen hanteren; zij is in staat deze te kaderen binnen een historische en internationale context.
2.de jeugdarts heeft inzicht in de ontwikkelingen op medisch-ethisch, juridisch en deontologisch gebied, en meer specifiek deze die verband houden met het collectief-preventief functioneren; zij is in staat in overeenstemming hiermee te werken.
3.de jeugdarts heeft inzicht, zowel op het niveau van groepen als individuen, van de groei, de ontwikkeling, het gezondheidsgedrag en de gezondheidstoestand (fysiek, psychisch en sociaal) van jongeren, en van de factoren die daarop van invloed zijn (determinanten); zij is in staat deze te evalueren.
4.de jeugdarts heeft inzicht in de begrippen normaliteit en normale variatiebreedte, en is in staat te werken met kansen en met programmatische opsporingstechnieken (systematisch, volgens protocollen, planmatig, methodisch denken en werken).
5.de jeugdarts heeft inzicht in methodieken van probleemdefiniëring en van beschikbare remediëringsmogelijkheden; zij is in staat door eigen (lichamelijk, psychisch en sociaal) onderzoek, en rekening houdend met de bevindingen van andere disciplines, een probleem en de verdere aanpak ervan te omschrijven.
6.de jeugdarts beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om samen te werken met anderen en is in staat tot efficiënte netwerkvorming met de gezondheid- en welzijnssector; zij beschikt over de vereiste vaardigheden  om te functioneren als jeugdarts, met name klinische, sociale en communicatieve vaardigheden.
7.de jeugdarts heeft inzicht in methodieken van management en is in staat deze toe te passen in preventieve diensten; zij heeft inzicht in implementatiestrategieën, en kan deze toepassen onder meer op het vlak van vaccinatiebeleid.
8.de jeugdarts heeft inzicht in beleidsprocessen en besluitvormingslijnen; zij beschikt over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes om te overleggen met beleidsinstanties op alle niveaus, en hen te overtuigen op basis van wetenschappelijke argumenten en elementen uit de praktijk.
9.de jeugdarts heeft inzicht in de verschillende systemen van gezondheidsbewaking in het algemeen, en in gezondheidsinformatiesystemen in het bijzonder; zij kan deze kritisch evalueren, en de resultaten ervan toepassen op de eigen populatie en voor eigen doeleinden.
10.de jeugdarts beschikt over de vereiste kennis, attitudes en vaardigheden om wetenschappelijke informatie te verzamelen, kritisch te evalueren en te rapporteren aangepast aan het doelpubliek en het beleid; zij is in staat tot zelfstandig leren.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven