Doelstellingen


zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

Het algemeen doel van de opleiding is de student in staat te stellen als arts adequaat te functioneren in de interne en externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.
De bedrijfsarts is in staat zelf een epidemiologisch onderzoek op te zetten, eenvoudige statistische methoden toe te passen, informatica te gebruiken bij de verzameling en de verwerking van de gegevens, op deskundige wijze samen te werken met epidemiologen, statistici en informatici in een epidemiologische onderzoek.
De bedrijfsarts is in staat, rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de voorschriften van de deontologie en de huidige sociale en reglementaire omgeving, zijn taak en opdrachten in concreto te organiseren.
De bedrijfsarts is in staat om de fysiologische/fysische belasting als gevolg van arbeidsprestaties en de belastbaarheid van de werknemers te kwantificeren en te evalueren, de relatie tussen mens en arbeid op deskundige wijze te onderzoeken, te analyseren, voorstellen te formuleren ter optimalisering van de arbeidsomstandigheden en de aangebrachte wijzigingen te evalueren.
De bedrijfsarts is in staat het materiële arbeidsmilieu en de interactie van factoren in het leef- en arbeidsmilieu op de gezondheid van de mens in te schatten, op deskundige wijze te evalueren en op wetenschappelijk verantwoorde wijze te adviseren in verband met maatregelen ter optimalisering van dit milieu.
De bedrijfsarts heeft kennis en inzicht aangaande de werkingsmechanismen van toxische stoffen die in het arbeidsmilieu voorkomen.
De bedrijfsarts is in staat om betreffende concrete arbeidsgeneeskundige situaties, de problemen te omschrijven, de bestaande informatie te verzamelen, kritisch te evalueren en te synthetiseren, adviezen aan de bedrijven op te stellen, schriftelijk en mondeling te rapporteren naar vakgenoten en het bedrijf toe.
De bedrijfsarts is in staat in groep een onderwerp uit de praktijk wetenschappelijk te bestuderen en hierover zowel schriftelijk als mondeling te rapporteren naar vakgenoten en het bedrijf toe.
De bedrijfsarts is in staat beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen tijdig te diagnosticeren, het aandeel van diverse etiologische factoren in te schatten en voorstellen te formuleren voor de behandeling ervan.
De bedrijfsarts heeft kennis en inzicht in de bepalingen van het arbeidsrecht en van het sociaal zekerheidsrecht die relevant zijn voor de bedrijfsgezondheidskunde.
* De bedrijfsarts heeft kennis en inzicht aangaande de basisfilosofie en de praktische uitwerking van een veiligheidsbeleid in de bedrijven.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven