Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding beoogt studenten te vormen die in staat zijn (1) sociale fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen waar te nemen, te analyseren en te duiden, (2) uit deze analyse beleids- of praktijkrelevante conclusies te kunnen trekken en (3) over dit alles helder en overzichtelijk te kunnen rapporteren naar derden.
Leerresultaten – Inhoud
1. Afgestudeerden hebben kennis van de hoofdvragen en van de centrale begrippen en concepten uit de internationale sociologie en van de internationale sociologische theorievorming met betrekking tot de relevante deeldisciplines in het vakgebied;
2. Afgestudeerden hebben kennis van de sociologische traditie. Ze hebben zicht op de historische ontwikkeling van de sociologie, ze beschikken over algemene kennis over de klassiekers in de sociologie;
3. Afgestudeerden hebben een algemeen inzicht in de verschillende theoretische benaderingen in de internationale sociologie. Ze zijn in staat om de internationale sociologische literatuur met betrekking tot sociologische benaderingen te situeren en zwakke en sterke punten van verschillende benaderingen in te schatten;
4. Afgestudeerden hebben een algemeen overzicht van de diversiteit van de onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen (kwantitatief en kwalitatief) en een inzicht in een aantal belangrijke analysetechnieken uit het internationale sociaalwetenschappelijke onderzoek (als regressieanalyse, variantieanalyse, factoranalyse, clusteranalyse, log-lineaire analyse);
5. Afgestudeerden hebben kennis van de centrale begrippen en methoden van verwante wetenschapsgebieden, met name de politicologie, de economie, het recht, de filosofie, de geschiedenis, de psychologie;
Leerresultaten – Vaardigheden
6. Afgestudeerden zijn in staat om, onder deskundige begeleiding, een kritische sociaalwetenschappelijke literatuurstudie uit te voeren. Ze zijn in staat om relevante internationale literatuur rond een bepaald sociaalwetenschappelijk thema te verzamelen en inzichten uit de literatuur kritisch te verwerken en correct te rapporteren;
7. Afgestudeerden zijn in staat om, onder deskundige begeleiding, een probleemstelling voor sociaalwetenschappelijke analyse te ontwikkelen en af te bakenen en deze probleemstelling in verband te brengen met sociologische theorieën en onderzoeksbevindingen;
8. Afgestudeerden zijn in staat om zelfstandig de voornaamste theoretische bijdragen uit de sociologische traditie te verwerken en hedendaagse internationale theoretische ontwikkelingen in de sociologie vanuit deze traditie te evalueren;
9. Afgestudeerden begrijpen onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen die gebruik maken van de conventionele technieken (tot en met het niveau van de standaard multivariate technieken) en kunnen de resultaten en implicaties daarvan helder verwoorden naar vakgenoten;
10. Afgestudeerden beschikken over de vaardigheden om, in functie van een probleemstelling, onder deskundige begeleiding de gepaste kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken te selecteren en toe te passen;
11. Afgestudeerden kunnen de meest relevante onderzoeksmethodieken en analysetechnieken uitvoeren;
12. Afgestudeerden zijn in staat hedendaagse sociale situaties en ontwikkelingen (maatschappelijke structuren, institutionele raamwerken, processen van besluit- en beleidsvorming) kritisch te analyseren en te duiden vanuit een sociologisch perspectief;
13. Afgestudeerden kunnen, onder deskundige begeleiding, individueel en in team, met vrucht meewerken aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
14. Afgestudeerden zijn in staat mondeling en schriftelijk over hun analyses aan vakgenoten te rapporteren.
Leerresultaten – Attitudes
15.  Afgestudeerden bezitten een houding die getuigt van intellectuele nieuwsgierigheid en intellectuele eerlijkheid;
16.  Afgestudeerden zijn zich bewust van het eigen denkkader en dat van anderen;
17.  Afgestudeerden zijn bereid zich vanuit humanistische waarden in te zetten voor de maatschappij.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

minor politieke wetenschappen

Terug naar boven