Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

Binnen de doelstellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelen van een generiek vakoverschrijdende kennis en bewustzijn enerzijds en het leren beheersen van domeinspecifieke economische vaardigheden en technieken anderzijds.
Vakoverschrijdende doelstellingen:
- De opleiding beoogt het aanwenden van de wetenschappelijke attitude uit academische vooropleiding of uit het voorbereidingsprogramma op wetenschappelijke inzichten en praktische implicaties op het domein van management.
- Het internationaal karakter van de samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder komt tot uiting in de aangeboden leerinhouden. Institutionele en wettelijke elementen beperken zich voornamelijk tot de Belgische situatie.
- Het onderwijs heeft aandacht voor mondelinge en schriftelijke rapporterings- en communicatievaardigheden en leidt tot een kritische ingesteldheid.
Domeinspecifieke doelstellingen:
- De opleiding bevordert in eerste instantie de bedrijfseconomische geletterdheid.
- De student moet in staat zijn om bedrijfseconomische  verbanden te begrijpen.
- De opleiding geeft inzicht in de rol van markten en instituties op bedrijfseconomische prestaties.
- De opleiding brengt de student begrip bij van mogelijkheden voor ingrijpen in het bedrijfseconomisch proces.
- De opleiding biedt inzicht in het fuctioneren van ondernemingen en non-profit-instellingen in specifieke markten.
- De opleiding bereidt de student voor op het werken binnen en met bedrijven.
- De opleiding oefent de student in strategisch denken.
- De opleiding bereidt de student voor op een inschakkeling in het beroepsleven.
- De opleiding sluit aan bij algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten, echter zonder nieuwere evoluties in het wetenschappelijk denken over bedrijfseconomische problemen te negeren.
De opleiding brengt een afgestudeerde voort die:
- in staat is om bedrijfseconomische problemen te herleiden tot onderzoekbare vragen, deze vragen op een wetenschappelijke wijze kan onderzoeken, en de managementconsequenties van de bevindingen kan aangeven. Hij kan zelfstandig bedrijfseconomische data verzamelen, bewerken en deze met verschillende technieken analyseren en interpreteren.
- in staat is om zijn bedrijfseconomische en algemene kennis te vertalen naar een specifiek organisatieprobleem, en uitgaande van die kennis waar nodig nieuwe oplossingen te ontwikkelen en daardoor die kennis verder uit te breiden. Bij het zelf formuleren en oplossen van problemen moet hij onder andere rekening houden met elementen als onzekerheid, informatiekosten, systeem-interacties en ethische implicaties.
- in staat is om zijn bevindingen op een adequate manier mondeling en schriftelijk te presenteren en de beleidsmatige consequenties van de bevindingen te formuleren. Hij moet op adequate wijze een mondelinge presentatie kunnen verzorgen en een wetenschappelijk verslag schrijven. Ondanks het feit dat de opleiding voornamelijk in het Nederlands aangeboden wordt, is een goede kennis van het Engels noodzakelijk, o.m. voor een goed begrip van het gehanteerde cursusmateriaal en de relevante wetenschappelijke literatuur.
- een zelfstandige bijdrage kan leveren aan de voorbereiding of de ontwikkeling van een ondernemingsstrategie. Hij kan een probleemstelling kritisch onderzoeken en voert dus niet zonder meer opdrachten uit of past niet blindelings voorgekauwde recepten toe.
- leiding kan geven aan de uitvoering van een of enkele bedrijfskundige processen en waar of wanneer nodig beoordelen dat interne of externe expertise te hulp moet worden geroepen. Hij moet ondergeschikten, medewerkers en leidinggevenden de aard van specifieke bedrijfskundige problemen verduidelijken en hen stimuleren tot meedenken, tot het verzamelen van gegevens en tot het voorstellen van (deel)oplossingen.
- in staat is om individueel of samen met anderen een eigen onderneming op te starten, en daarbij rekening te houden met onder andere de bedrijfseconomische, organisatorische, commerciële en juridische voorwaarden en regels.
- kan anticiperen op veranderingen in de marktomgeving en op organisatorische problemen in of rond de onderneming en zonodig oplossingen voorstellen.
- door literatuurstudie en permanente vorming zijn kennis bijhouden van methoden en toepassingsmogelijkheden op één of meer onderdelen van de bedrijfseconomie.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven