Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding tot Master in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie heeft tot algemeen doel bekwame ingenieurs te vormen die in alle domeinen en geledingen van de maatschappij diensten kunnen verlenen.
Conform aan de niveaudescriptoren zoals beschreven in Art.II.141 van de Codex Hoger Onderwijs, hebben de studenten op het einde van hun opleiding volgende competenties verworven:
Algemene competenties op een gevorderd niveau:
Brede wetenschappelijke en verdiepende praktische kennis in de technologie, maar met aandacht voor de maatschappelijke, morele, juridische en milieuaspecten van hun activiteiten.
Ze worden voorbereid op een internationale carrière met Engels als voertaal.
Zin voor verantwoordelijkheid, kunnen omgaan met werkdruk, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
Intellectuele mobiliteit en nieuwsgierigheid, evoluties kunnen opvolgen en zich eigen maken, bereid tot levenslang leren, zeker in hun eigen vakgebied.
In teamverband kunnen bijdragen tot het opzetten van onderzoek en het uitwerken van projecten.
Algemene wetenschappelijke competenties op een gevorderd niveau:
In het Nederlands en het Engels wetenschappelijke publicaties kunnen schrijven, m.a.w. ideeën, problemen en oplossingen kunnen communiceren naar een publiek van specialisten toe.
Prestaties geven met gebruik van moderne middelen.
Voor een complexe probleemstelling, met een grote, open oplossingsruimte, zelfstandig of in groep een oplossing kunnen bedenken en uitwerken, waarbij de state of the art van verschillende (deel) disciplines wordt aangewend.  Indien nodig wordt deze aangevuld met recente onderzoeksresultaten en innovaties.
Binnen de gekozen specialisatie een onderzoeksprobleem kunnen aanpakken door het raadplegen en verwerken van de wetenschappelijke literatuur, het kiezen van toepasselijke onderzoeksmethodologie, het plannen, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.
Engelstalige vakliteratuur kunnen opzoeken en raadplegen, nieuwe technologieën kwalitatief kunnen evalueren en flexibel kunnen aanwenden.
Wetenschappelijk-disciplinaire kennis eigen aan het specifieke vakdomein:
De opleiding is er op gericht ingenieurs te vormen die beantwoorden aan de technologische behoeften van de arbeidsmarkt. Ze hebben eveneens inzicht in de positie van de elektronica en informatietechnologie in het bedrijfsleven, de economie en in de geglobaliseerde markt.
Omdat de meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen betrekking hebben op het onderzoek dat in de respectievelijke vakgroepen wordt gevoerd, hebben de afgestudeerden reeds de nodige attitudes en vaardigheden om actief mee te werken aan research en zo bij te dragen tot technologische en wetenschappelijke vernieuwing en innovatie.
Alle afgestudeerde Masters of Science in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie, hebben een grondige en actieve kennis verworven van zowel de theorie als de praktijk van de elektronica en de informatietechnologie en dit vanaf het component- tot het systeemniveau.  De studenten leren tijdens de masteropleiding zowel complexe elektronische systemen als hun componenten te specifiëren, zelf ontwerpen en evalueren.
De studenten verwerven tenslotte tijdens de masteropleiding :
(a) grondige kennis van elektronische schakelingen en componenten; (b) kennis van telecommunicatie en van computergestuurde systemen; (c) basiskennis van informatietheorie, signaal- en beeldverwerking, multimedia en fotonica; (d) verdiepende kennis van modelleren, systeemidentificatie, metingen en industriële controle; (e) basiskennis van bedrijfsorganisatie en economie, informatica en software engineering.
Door middel van coherente keuzepakketten en vrij te kiezen keuzevakken hebben de studenten één van bovenvermelde disciplines verder uitgediept.
Door middel van een afstudeerwerk moeten zij hun bekwaamheid voor het autonoom oplossen van een concreet wetenschappelijk-technisch probleem aangetoond hebben.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven