Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding biedt bachelors in de ingenieurswetenschappen een interuniversitair masterprogramma aan in de Biomedische Ingenieurstechnieken. Tevens voorziet ze de mogelijkheid voor bachelors, o.a. in de geneeskunde en de gezondheidswetenschappen of wetenschappen, eveneens deze opleiding aan te vatten mits het volgen van een aangepast voorbereidingsprogramma. Deze multidisciplinaire opleiding verruimt de wetenschappelijke bagage en legt de brug tussen medische en technologische kennis.
De behandelde thema's zijn steeds te situeren in de combinatie van spitstechnologie en automatiseringstechnieken voor biomedische toepassingen.
Van een biomedische ingenieur wordt verwacht dat deze een voldoende brede kennis heeft op technologisch vlak om ingezet te worden in diverse ingenieursactiviteiten als productontwikkeling en technisch management, met de creativiteit en het probleemoplossend vermogen die de academisch gevormde ingenieur eigen is.
Tevens moet hij/zij een voldoende basiskennis hebben in de (bio-)medische wetenschappen om de eisen van medische eindgebruikers te begrijpen en deze te vertalen naar technische specificaties. Deze moeten betrekking kunnen hebben op de verschillende fasen in de keten van gezondheidszorg: preventie, prognose, (vroeg-)diagnose, behandeling en revalidatie.
Om aan de hier geciteerde doelstellingen tegemoet te komen moet de biomedische ingenieur een opleiding hebben genoten waarin minstens volgende onderwerpen aan bod gekomen zijn:
(a) een breed vormend basispakket in de ingenieurstechnieken: scheikunde (incl. organische scheikunde), mechanica/continuümmechanica, elasticiteit en sterkteleer, elektronica; (b) een basispakket voor de voornaamste medische onderwerpen waarmee de biomedische ingenieur in aanraking komt: anatomie, fysiologie en biologie; (c) onderwerpen met betrekking op de medische apparatuur, het uitvoeren van metingen en waarnemingen op de patiënt en het archiveren en verwerken van patiëntgegevens: elektrische meettechnieken, medische instrumentatie (incl.stralingsapparatuur), medische beeldvorming, biomedische signaalverwerking en data-analyse (incl. beeldverwerking), medische informatica en telematica; (d) biomechanica en biomaterialen (omvat ondermeer mechanische en chemische specificaties van prothesen en implantaten, biocompatibiliteit,..), rehabilitatie-engineering; (e) veiligheidsaspecten van de biomedical engineering.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven