Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

OLR1  Een brede en inzichtelijke basiskennis in de wiskunde verwerven, inzonderheid in de belangrijkste basisdisciplines algebra, meetkunde, analyse, topologie, kanstheorie, statistiek en numerieke wiskunde.

OLR2  De attitude eigen maken om zich permanent te blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke ontwikkelingen en evoluties.

OLR3  Verwerven van de nodige kennis, (reken)vaardigheden en attitudes, teneinde te beschikken over een ruim probleemoplossend vermogen, en de kwaliteit om als wiskundige op een kritische en wetenschappelijk professioneel verantwoorde wijze te werken, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen.

OLR4  Het belang en de rol kunnen duiden van wetenschappen in het algemeen en wiskunde in het bijzonder in de maatschappij. Oog en appreciatie hebben voor het esthetische aspect van wiskundige structuren en theorieën.

OLR5  Inzicht hebben in wiskundige concepten, methodes en bijhorende technieken, en beschikken over de nodige vaardigheden om deze toe te passen. Dit omvat het hanteren van de taal van de wiskunde, en de vaardigheid om een bewijs te leveren of te vervolledigen en om berekeningen uit te voeren.

OLR6  Het vermogen hebben om te abstraheren, logisch te redeneren en analytisch te denken.

OLR7  Beschikken over communicatieve vaardigheden die toelaten om mondeling en schriftelijk te rapporteren, over het vakgebied in het algemeen, en over eigen werk in het bijzonder, en dit op een wiskundig correcte en transparante manier.

OLR8  Een algemene wetenschappelijke kennis verwerven. Kennis hebben van niet alleen het eigen vakgebied, maar ook van een of meer toepassingsgebieden, en met name van de wiskundige methoden die daar gebruikt worden. Het plaatsen van wiskunde in een ruimer wetenschappelijk kader. Problemen in toepassingsgebieden kunnen analyseren en modelleren. Wiskundige methoden kunnen aanwenden om tot een oplossing te komen, en de verkregen resultaten kunnen interpreteren en terugkoppelen naar de oorspronkelijke concrete situatie.

OLR9  Kunnen werken met wiskundige software pakketten.

OLR10  Zelfstandig nieuwe informatie kunnen opzoeken, ook in andere talen, in de eerste plaats het Engels, bronnen van informatie met een kritische ingesteldheid benaderen en nieuwe materie structureren en verwerken.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Verkort traject

Terug naar boven