Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding chemie beoogt studenten kennis, inzicht en praktische vaardigheden te laten verwerven en zich een wetenschappelijke manier van denken eigen te maken.
Meer in het bijzonder dient de bachelor opleiding de studenten
1 een brede basiskennis in de wetenschappen bij te brengen;
2 te introduceren in de hoofdgebieden van de chemie, met inbegrip van de biochemie, en hun toepassingen;
3  te leren het juiste belang van de chemie in het alledaagse leven, het milieu en de maatschappij te situeren;
4 te initiëren in het zelfstandig en op wetenschappelijk verantwoorde wijze oplossingen aan te brengen voor wetenschappelijke problemen;
5 geleidelijk aan vertrouwd te maken met de specifieke wetenschappelijke literatuur;
6 geleidelijk aan te leren wetenschappelijke resultaten kritisch te interpreteren en van daaruit de goede conclusies af te leiden;
7 te initiëren in het zich vertrouwd te maken met nieuwe wetenschappelijke kennis, in het bijzonder in de chemie, met inbegrip van de biochemie;
8 te leren gebruik te maken van recente informaticamiddelen bij het verzamelen en verwerken van informatie, het uitvoeren van experimenten of berekeningen en het rapporteren over hun werk;
9 te leren mondeling en schriftelijk te rapporteren over hun werk , en/of dezelfde vaardigheden te hanteren bij het overdragen van kennis over het vakgebied;
10 gevoelig te maken voor de maatschappelijke evolutie en de gevolgen ervan voor mens, milieu en maatschappij;
11 inzicht bij te brengen in de gevaren die verbonden zijn aan het verrichten van experimenteel onderzoek en het kennen en kunnen toepassen van veiligheidsmaatregelen.
 
Eisen waaraan de afgestudeerde bachelor in de chemie moet voldoen:
1 De afgestudeerde bachelor in de chemie moet zich een reeds brede basiskennis in de wetenschappen , en in zijn vakgebied eigen hebben gemaakt en dient over de attitude te beschikken om zich permanent te blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in zijn vakgebied en van de evolutie van de chemie en de wetenschappen in het algemeen.
2 De afgestudeerde moet over de kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om een diversiteit van beroepen te kunnen uitoefenen, in het bijzonder in de onderzoeks- en industriële sector.
3 De afgestudeerde moet de attitude en voldoende probleemoplossend vermogen ontwikkeld hebben om als chemicus op een wetenschappelijk professioneel en ethisch verantwoorde wijze te werken.
4 De afgestudeerde moet op een veilige manier experimenteel werk kunnen verrichten met chemische produkten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven