Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Bachelor opleiding in de Geografie beoogt studenten
1.een brede basisvorming te geven, zowel in de natuur- als in de sociale wetenschappen;
2.een initiële vorming te geven in de belangrijkste geo-disciplines, hierbij vertrekkend vanuit een probleemgeörienteerde, maatschappelijk relevante context;
3.specifieke analysemethoden en -technieken aan te leren, die eigen zijn aan het onderzoek in zowel de ruimtelijke, natuur- als sociale wetenschappen;
4.te leren om concrete milieu- en/of maatschappelijke vraagstukken vanuit een ruimtelijke context te analyseren;
5.vertrouwd te maken met nieuwe, technologische ontwikkelingen op het vlak van de geomatica, die onderzoek en toepassingen in diverse geo-disciplines in belangrijke mate ondersteunen;
6.te leren om specifieke observaties op het terrein, via abstractie, te koppelen aan theoretisch verworven kennis;
7.de nodige vaardigheden en attitude bij te brengen om op zelfstandige wijze kennisverwerving en verruiming na te streven;
8.technieken aan te leren om verworven kennis op een heldere wijze te kunnen synthetiseren, en zowel mondeling als schriftelijk te kunnen rapporteren;
9.de mogelijkheid te bieden zich te verdiepen in één geo-discipline (geowetenschappen, stadsstudies, geo-informatiekunde), als voorbereiding op een aansluitende Masteropleiding.
De afgestudeerde Bachelor in de Geografie dient:
1.over een brede basiskennis in de natuur- en de sociale wetenschappen te beschikken;
2.inzicht te hebben verworven in de fundamentele fysische en cultureel bepaalde processen, die het fysisch en sociaal milieu helpen verklaren;
3.de nodige vaardigheden en attitudes te hebben ontwikkeld om op zelfstandige wijze de kennisevolutie in het eigen vakgebied en in aanverwante domeinen op te volgen;
4.in staat te zijn om problemen met een duidelijk geografische dimensie vanuit een ruimtelijke invalshoek te analyseren, gebruik makend van een instrumentarium van methoden en technieken, eigen aan het geografisch onderzoek;
5.de resultaten van een wetenschappelijke analyse op heldere wijze te kunnen synthetiseren en rapporteren.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven