Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De Master opleiding in de Geografie beoogt studenten:
1.een grondige vorming in een aantal belangrijke geo-disciplines te geven, door verdieping van de kennis, aangebracht in de Bachelor opleiding;
2.geavanceerde methoden en technieken bij te brengen voor inwinning en analyse van ruimtelijke data, en voor het bestuderen en modelleren van fundamentele fysische en cultureel bepaalde processen, die het fysisch en sociaal milieu helpen verklaren;
3.de mogelijkheid te bieden om zich te profileren in één specifieke geo-discipline (geowetenschappen, stadsstudies, geo-informatiekunde, landschapsarchitectuur), die een duidelijk definieerbaar segment van de geo-arbeidsmarkt bestrijkt;
4.de nodige vaardigheden aan te leren om op zelfstandige wijze de evolutie binnen het eigen vakgebied en in aanverwante domeinen op te volgen;
5.te leren om, zowel zelfstandig als in teamverband, concrete milieu- en/of maatschappelijke vraagstukken vanuit een ruimtelijke context te benaderen en te analyseren;
6.technieken aan te leren om verworven kennis en eigen bevindingen op een heldere wijze te kunnen synthetiseren, en zowel mondeling als schriftelijk te kunnen rapporteren;
7.bewust te maken van het belang van multidisciplinariteit en vertrouwd te maken met multidisciplinaire benaderingen en onderzoekmethoden;
8.te stimuleren om nieuwe, technologische ontwikkelingen op het vlak van de geomatica optimaal in het onderzoek in de diverse geo-disciplines aan te wenden.
De afgestudeerde Master in de Geografie moet:
1.over een brede basiskennis in de natuur- en/of sociale wetenschappen beschikken;
2.een grondig inzicht te hebben verworven in de fundamentele fysische en/of cultureel bepaalde processen, die het fysisch en/of sociaal milieu helpen verklaren;
3.de nodige vaardigheden en attitudes hebben ontwikkeld om op zelfstandige wijze de kennisevolutie in het eigen vakgebied en in aanverwante domeinen op te volgen;
4.over de nodige domeinkennis, vaardigheden en attitudes beschikken om zich succesvol te kunnen profileren op de geo-arbeidsmarkt, hetzij in het onderwijs, in het bedrijfsleven of binnen de overheidssector.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

profiel ruimtelijke analyse van de omgeving
profiel stadsgeografie
profiel terrestrische ecosystemen en global change

Terug naar boven