Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding stelt zich als doel studenten op te leiden die:
- kennis en vaardigheden kunnen toepassen die bijdragen tot het optimaliseren van de kwaliteit van de ouderenzorg en het ouderenbeleid;
- beschikken over vaardigheden, die hen in staat stellen om informatie te zoeken, te beheren en te evalueren;
- beschikken over kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden op basis waarvan zij kunnen doorgroeien naar leidinggevende en beleidsgerichte kaderfuncties;
- vanuit de principes van vrij onderzoek kritisch kunnen reflecteren over de actuele gerontologische vraagstukken.
- kennis hebben omtrent financieel-economische, organisatorische en beleidsmatige aspecten van het globale ouderenbeleid en de ouderenzorg;
- beschikken over kennis, attitudes en vaardigheden om gespecialiseerde informatie op te sporen, te verwerken en kritisch toe te passen;
- de gangbare theorieën en toepassingsgebieden beheersen van de verschillende invalshoeken van de Gerontologie;
- in staat zijn om de theoretische kennis in functie van het probleem of de beroepsomgeving waarmee men geconfronteerd wordt op een kritische manier toe te passen, zowel in een leidinggevende als in een sociaal-agogische functie;
- beleidsrapporten kunnen interpreteren en evalueren;
- kunnen reflecteren bij het eigen professioneel handelen, zich bewust zijn van de dynamische aspecten binnen het ouderenbeleid en ouderenzorg, en bereid en bekwaam zijn het eigen beroepsmatig handelen op de ontwikkelingen af te stemmen;
- zelfstandig kunnen rapporteren over eigen praktijkbeoefening of literatuurstudie.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven