Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De algemene doelstelling van deze masteropleiding toegepaste informatica van de VUB is om de studenten voor te bereiden om te functioneren als informaticus die autonoom en in teamverband ICT-oplossingen kan ontwikkelen voor een breed gamma aan probleemstellingen in de context van (internationale) bedrijven en organisaties.

B1 De Master Toegepaste Informatica heeft gevorderde kennis van en inzicht in de ontwikkeling van software in de context van bedrijven en organisaties.

B1a De Master heeft een gevorderde kennis van en inzicht in het software ontwikkelingsproces en van architecturale stijlen en kwaliteitscriteria voor software.   

B1b De Master kent de theoretische eigenschappen van informatie en heeft een gevorderde kennis van de technieken die gebruikt worden om informatie te representeren, op te slaan, op te vragen, uit te wisselen en te verwerken en heeft inzicht in het gebruik ervan.

B1c De Master heeft een gevorderde kennis van en inzicht in de problematiek van veiligheid en privacy met betrekking tot software en een gevorderde kennis van technieken om veilige software te ontwikkelen.   

B1d De Master heeft een goede kennis van strategische en bestuurlijke kwesties verbonden met de invoering van informatiesystemen en informatietechnologie in bedrijven en organisaties en kent de conceptuele instrumenten en benaderingen om hiermee om te gaan.

B2 De Master Toegepaste Informatica heeft de competenties om binnen een (internationale) bedrijfs- en organisatie context een leidinggevende rol op te nemen bij het realiseren van complexe software-intensieve systemen.

B2a De Master kan in de context van software-intensieve systemen autonoom een probleemstelling en oplossing formuleren met aandacht voor innovatie maar ook voor de technisch-wetenschappelijke randvoorwaarden en deze (laten) uitvoeren.

B2b De Master kan abstractie maken van en kritisch reflecteren over de technologische state-of-the-art van de hedendaagse informatica en kan voor de uitvoering van een software-intensief project kiezen tussen de verschillende oplossingen aangereikt door de relevante deeldomeinen en kan zijn/haar keuzes op wetenschappelijke wijze motiveren.

B2c De Master kan op een efficiënte en effectieve wijze rapporteren en communiceren binnen een internationale bedrijfscontext, gebruikmakend van de modernste en meest gangbare hulpmiddelen, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels.

B3 De Master Toegepaste Informatica heeft de competenties om binnen een academische of industriële context onderzoek uit te voeren.

B3a De Master heeft goede kennis van de wetenschappelijke literatuur van zowel de theorie als de praktijk van gevorderde onderwerpen uit de informatica.

B3b De Master kan autonoom en in teamverband een onderzoeksprobleem aanpakken met een geschikte onderzoeksmethodiek.

B3c De Master kan op een wetenschappelijke wijze rapporteren en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, zowel naar een publiek van vakgenoten als van niet-vakgenoten en zowel in het Nederlands als in het Engels.

B4 De Master heeft de juiste attitudes om binnen een bedrijfs- en organisatie context te functioneren als informaticus.

B4a De Master heeft zin voor verantwoordelijkheid, is zelf-kritisch, kan omgaan met werkdruk, is wetenschappelijk-technisch nieuwsgierig, is gedisciplineerd en nauwkeurig bij het uitwerken van een opdracht. Hij/zij vertoont deze eigenschappen zowel in zelfstandig werk als in teamverband.

B4b De Master beschikt over een onderzoekende houding en heeft een ingesteldheid van levenslang leren. Hij/zij is in staat zelfstandig wetenschappelijke en technische informatie te verwerven en te verwerken door vakliteratuur te raadplegen (en er correct naar te refereren). Hij/zij kan zijn/haar kennis op actieve wijze up-to-date houden.

B4c De Master is zich bewust van de ethische, sociale en economische context van zijn/haar werk en streeft naar duurzame oplossingen met oog voor veiligheid, privacy en kwaliteit.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven