Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen is een verdiepende, onderzoekgeoriënteerde masteropleiding. Het programma voorziet naast een gemeenschappelijke stam met verdiepende opleidingsonderdelen voor kerndisciplines van de computerwetenschappen ook in gespecialiseerde opleidingsonderdelen die ingedeeld zijn in vier profielen die rechtstreeks aansluiten bij het aanwezige onderzoekspotentieel in Artificiële intelligentie, Web- en informatiesystemen,  Software & Programming Language Engineering, of Telecommunicatie & Multimediaprocessing. Een originele bijdrage aan de state-of-the-art in één van deze specialisatierichtingen wordt verwacht in het uitgebreide meesterwerk. Deze opleiding is een ideale voorbereiding om binnen de innovatieve software-industrie aan de slag te gaan, maar ook om zich verder te verdiepen in onderzoek in een academische of industriële context.
 
De algemene doelstellingen van de opleidingen zijn:
- Het verwerven van feitelijke kennis en inzicht met inbegrip van het stimuleren van het abstractievermogen en het conceptueel denken, en het verwerven van overzicht en inzicht in samenhang, i.e. wetenschappelijk disciplinaire basiskennis.
- Het leren uitbreiden en toepassen van kennis in (onderzoeks)projecten met inbegrip van het ontwikkelen van een (onder)zoekende attitude om op een doelgerichte en methodische manier nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen, i.e. algemene wetenschappelijke competenties.
- Het verwerven van intellectuele basisvaardigheden, leren zelfstandig en in team werken, het verwerven van een ingesteldheid tot levenslang leren, het leren communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen naar specialisten en niet-specialisten, i.e. algemene competenties.
Na het afronden van de opleiding zijn de volgende competenties verworven:
 
Wetenschappelijk disciplinaire basiskennis
 
- Grondige en actieve up to date kennis van zowel de theorie als de praktijk van de kerndisciplines van de computerwetenschappen: programmeren en programmeertalen, algoritmen en datastructuren, databanken en informatiesystemen, interpretatie en compilatie van computerprogramma's, logica, automaten en berekenbaarheid, software engineering, gedistribueerde en genetwerkte systemen, artificiële intelligentie; dit alles op het niveau van de standaard handboeken voor de discipline, en op het niveau van de wetenschappelijke literatuur.
- Actieve, toepasbare, up to date kennis van onderwerpen uit ondersteunende disciplines (wiskunde, statistiek) en van contextdisciplines (economie, ondernemerschap, management).
- Actieve, toepasbare, up to date kennis van zowel de theorie als de praktijk van het ontwerpen, ontwikkelen, in gebruik stellen en onderhouden van complexe softwaresystemen.
- Grondige en actieve kennis van onderwerpen uit de gekozen specialisatierichting op het niveau van de gespecialiseerde wetenschappelijke literatuur.
- Kennis van de state of the art van de gekozen specialisatierichting.
 
Algemene wetenschappelijke competenties
 
- Voor een complexe, niet noodzakelijk duidelijk omschreven opdracht of probleemstelling, met een grote, open oplossingsruimte, zelfstandig of in groep een oplossing kunnen uitwerken en implementeren waarbij de state of the art van verschillende (deel)disciplines wordt aangewend en indien nodig wordt aangevuld met recente onderzoeksresultaten.
- Binnen de gekozen specialisatie een open onderzoeksprobleem kunnen aanpakken door het raadplegen en verwerken van de juiste wetenschappelijke literatuur, het kiezen van de toepasselijke onderzoeksmethodologie; het plannen, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.
 
 
Algemene competenties
 
- Zin voor verantwoordelijkheid, kunnen omgaan met werkdruk, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
- Intellectuele mobiliteit en nieuwsgierigheid, evoluties in het vakgebied kunnen opvolgen en zich eigen maken, ingesteldheid tot levenslang leren.
- Engelstalige vakliteratuur kunnen opzoeken en raadplegen, nieuwe technieken en technologieën kwalitatief kunnen evalueren en flexibel kunnen aanwenden.
- Wetenschappelijke vakliteratuur kunnen opzoeken, beoordelen en selecteren, en flexibel aanwenden.
- Informatie, ideeën, problemen en oplossingen kunnen communiceren naar een publiek van vakgenoten en ook naar professionals uit andere disciplines.
- In het Nederlands en het Engels verslagen en rapporten kunnen schrijven en presentaties kunnen geven met gebruik van moderne middelen.
- In teamverband kunnen bijdragen aan het opzetten van onderzoeksprojecten en het uitschrijven van proposals voor projectwerving.
- Wetenschappelijke publicaties kunnen schrijven, i.e. ideeën, problemen en oplossingen kunnen communiceren naar een publiek van specialisten.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Profiel Software Languages and Software Engineering
profiel artificiële intelligentie
profiel multimedia
profiel web- & informatiesystemen

Terug naar boven