Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

HOOFDDOELEN
Op basis van academisch onderwijs, in aansluiting op de afstudeerrichting Musculoskeletale Revaki, optie manuele Therapie van de master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of in aansluiting op het Voorbereidingsprogramma Master na Master in de Manuele Therapie,
- volwaardige en geactualiseerde theoretische en praktische kennis, inzichten en competenties verwerven met het oog op de zelfstandige uitvoering van manuele therapie m.b.t. de extremiteiten en de wervelkolom,
- een ruime bekendheid verwerven met het wetenschappelijk onderzoek in manuele therapie en in de aanverwante of ondersteunende disciplines en hierin concreet participeren.
EINDTERMEN
Met het oog op de uitoefening van de manuele therapie m.b.t. de extremiteiten en de wervelkolom, beschikt de manueel therapeut (MT) over de nodige competenties op het vlak van kennisname en interpretatie van de verwijzing voor manuele therapie, beheerst het methodisch handelen en weet dit toe te passen m.b.t. anamnese en manueeltherapeutisch onderzoek van functies en vaardigheden. De MT heeft een helder inzicht in indicaties- en contra-indicaties voor manuele therapie en kennis van de domeinen die aan de grondslag liggen van het gezondheidsprofiel c.q. gezondheidsprobleem van de patiënt in relatie tot bewegend functioneren. De MT heeft de nodige kennis, inzichten en vaardigheden verworven om een adequaat manueeltherapeutisch behandelplan op te stellen, bij te sturen, te evalueren en hierover te rapporteren aan de verwijzer. De MT is in staat tot een adequate en ethisch verantwoorde samenwerking met andere zorgverstrekkers, inclusief communicatie m.b.t. het gezondheidsprofiel c.q. gezondheidsprobleem van de patiënt. De MT is competent om voorlichting m.b.t. de manuele therapie te bieden aan patiënten en diverse doelgroepen, en kan begeleiding geven aan stagiairs manuele therapie. De MT is goed bekend met gangbare vormen van (patiëntgebonden) wetenschappelijk onderzoek, met bronnen inzake aan manuele therapie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek (o.m. effectonderzoek) en kan succesvol participeren in dergelijk wetenschappelijk onderzoek en hierover rapporteren.
De MT is in staat een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van richtlijnen op het domein van de manuele therapie en deze vakkundig toe te passen. De MT stelt zich open voor vormen van nascholing en van intercollegiale en interdisciplinaire toetsing en is in staat te functioneren in het kader van een beroepsorganisatie.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
SOMT-traject
profiel manuele musculoskeletale geneeskunde

Terug naar boven