Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

De opleiding chemie beoogt studenten kennis, inzicht en praktische vaardigheden te laten verwerven en zich een wetenschappelijke manier van denken eigen te maken.
Meer in het bijzonder dient de opleiding, op basis van de verworven bachelorvaardigheden, de masterstudenten:
1 een grondige vorming te geven in de hoofdgebieden van de chemie, met inbegrip van de biochemie en de milieuchemie, en hun toepassingen (A);
2 op ten minste één onderdeel te brengen in de buurt van de nieuwste ontwikkelingen (B);
3 te leren het juiste belang van de chemie in het alledaagse leven, het milieu en de maatschappij te situeren (B);
4 te leren zelfstandig en op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze oplossingen aan te brengen voor wetenschappelijke problemen (A);
5 vertrouwd te maken met de specifieke wetenschappelijke literatuur (B);
6 te leren wetenschappelijke resultaten kritisch te interpreteren en van daaruit de goede conclusies af te leiden (A);
7 in staat te stellen zich permanent vertrouwd te maken met nieuwe wetenschappelijke kennis, in het bijzonder in de chemie, met inbegrip van de biochemie en de milieuwetenschappen (B);
8 te leren gebruik te maken van recente informaticamiddelen bij het verzamelen en verwerken van informatie, het uitvoeren van experimenten of berekeningen en het rapporteren over hun werk (A);
9 te leren mondeling en schriftelijk te rapporteren over hun werk ook in internationale context, en/of dezelfde vaardigheden te hanteren bij het overdragen van kennis over het vakgebied (A);
10 gevoelig te maken voor de maatschappelijke evolutie en de gevolgen ervan voor mens, milieu en maatschappij (A);
11 inzicht bij te brengen in de gevaren die verbonden zijn aan het verrichten van experimenteel onderzoek en het kennen en kunnen toepassen van veiligheidsmaatregelen (B).
 
Naar aanleiding van de uitbreiding van de universitaire opleiding chemie naar een vijfjarige structuur met keuzerichting ‘Industrie’ en afstudeerrichting ‘Onderwijs’, zoals opgenomen in het capaciteitsplan (p. 5), werden ook nog volgende doelstellingen opgenomen:
12 - te leren de elementaire basisprincipes van de chemie op een begrijpelijke wijze aan te brengen aan studenten middelbaar onderwijs (S) (specifiek voor de afstudeerrichting ‘Onderwijs’);
- leren gebruik te maken van de recente didactische middelen (S) (specifiek voor de afstudeerrichting ‘Onderwijs’);
13 - zich vertrouwd maken met de basisprincipes van industriële processen en de daarbij horende vakterminologie (S) (specifiek voor de keuze ‘Industrie’);
- zich vertrouwd maken met de economische aspecten van de chemische productie (S) (specifiek voor de keuze ‘Industrie’).
De afgestudeerde Master in de Chemie dient aan volgende eisen te voldoen:
1 de afgestudeerde chemicus moet zich de kennis, methodologie en vaardigheden van zijn vakgebied eigen hebben gemaakt m.i.v. de communicatie hierover en dient over de attitude te beschikken om zich permanent te blijven vormen, teneinde op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen in zijn vakgebied en van de evolutie van de chemie en de wetenschappen in het algemeen;
2 de afgestudeerde moet over de kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om een diversiteit van beroepen te kunnen uitoefenen, in het bijzonder in de onderzoeks-, industriële en onderwijssector;
3 De afgestudeerde moet de attitude en voldoende probleemoplossend vermogen ontwikkeld hebben om als chemicus op een wetenschappelijk professioneel en ethisch verantwoorde wijze te werken;
4 De afgestudeerde moet op een veilige manier experimenteel werk kunnen verrichten met chemische producten.
 
Naar aanleiding van de uitbreiding van de universitaire chemieopleiding naar een vijfjarige structuur met afstudeerrichting ‘Onderwijs’ en keuzerichting ‘Industrie’, zoals opgenomen in het capaciteitsplan (p. 6), acht de opleiding ook nog volgende eindkwalificaties essentieel voor elk van de twee bijkomende opleidingsopties:
5 over de kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om een diversiteit aan beroepen te kunnen uitoefenen;
6 specifiek voor de afstudeerrichting ‘Onderwijs’: over de vaardigheden en kennis beschikken om met het nodige gezag, kennis en inzicht in de chemie en wetenschappen in het algemeen over te brengen op de volgende generaties;
7 specifiek voor de keuzerichting ‘Industrie’: over de nodige vakkennis en managementcapaciteiten beschikken om in de industrie leidinggevende posities te bekleden.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

profiel onderwijs

Terug naar boven