Doelstellingen

Het postgraduaat in het Fiscaal Recht module fiscale rechtsvakken wil diepgaande kennis en grensverleggend inzicht verschaffen in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht, en de toekomstige fiscaaljurist het vermogen bijbrengen om zelfstandig en analytisch de fiscale problemen op te lossen waarmee hij/zij in het latere beroepsleven geconfronteerd zal worden. 
Afgestudeerden hebben inzicht in de totstandkoming van de fiscale regelgeving en zijn vertrouwd met de actoren die daarbij betrokken zijn, zijn vaardig in het opsporen en hanteren van de specifieke bronnen van het fiscaal recht en kunnen feitelijke situaties omzetten in fiscaaljuridische probleemstellingen waarvoor zij juridisch verantwoorde oplossingen kunnen terugvinden in de bestaande fiscale wetgeving. Zij kunnen complexere fiscale problemen terugplaatsen in het algemene rechtsbestel, zien de wisselwerking van het belastingrecht met andere rechtstakken en economische disciplines en hebben de reflex om fiscale regels te toetsen aan hogere rechtsnormen.

De opleiding beoogt ook vaardigheden als flexibel en innoverend denken te stimuleren. Zelfstandige research is immers een "must" in een rechtstak die dagdagelijks wordt geconfronteerd met onduidelijke en snel evoluerende wetteksten. Wil de fiscaaljurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen tegen me-kaar af te wegen, dan zal zijn/haar zin voor synthese voldoende moeten aangescherpt zijn.

De opleiding vervult niet alleen een brugfunctie tussen basisopleiding en arbeidsmarkt, maar biedt de studenten eveneens een gelegenheid tot her- en bijscholing. Het post-graduaat in het Fiscaal recht staat daarom tevens open voor studenten die reeds een stage aan de balie zijn begonnen of een andere beroepsactiviteit uitoefenen.

Terug naar boven

Leerresultaten

Beroepsmogelijkheden
Het postgraduaat biedt de student niet alleen een bijkomende wetenschappelijke vorming, maar heeft tevens een daadwerkelijke professionele meerwaarde. De opleiding vergroot daadwerkelijk de loopbaanmogelijkheden van de afgestudeerden in gespeciali-seerde of grotere advocatenkantoren, in grote en internationale kantoren van belastingconsulenten, banken, grote ondernemingen en uiteraard ook in de fiscale administratie, de magistratuur e.d.m.
Door de keuze in het opleidingsprogramma is de opleiding zowel bestemd voor die-genen die het fiscaal recht wetenschappelijk of als advocaat/magistraat wensen te beoefenen, als voor diegenen die de titel van belastingconsulent ambiëren.

 

Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB)

De toegang tot het beroep van belastingconsulent vereist het hebben van een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma's), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB's  . Voor deze vakken kunnen vrijstellingen worden bekomen.

Het postgraduaat fiscaal recht module fiscale rechtsvakken verleent recht op een vrijstelling voor de fiscaaljuridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Met de module niet fiscale rechtsvakken bekomt men vrijstelling voor de ander juridische vakken.

De Vrije Universiteit Brussel is tevens door het IAB erkend als vormingsoperator Categorie .

Nadere informatie op website IAB: www.iec-iab.be

 

flexibeler aanbod

Door een postgraduaat Fiscaal recht met verschillende modules aan te bieden, wil de vakgroep aan verschillende doelgroepen een meerwaarde bieden.

De afgestudeerde jurist beschikt vandaag reeds over de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de afstudeerrichting fiscaal recht van de rechtenopleiding, en om zich samen met de reguliere 2de masterstudenten te verdiepen in de verschillende disciplines van het fiscaal recht. De lessen worden ¿s avonds gedoceerd en zijn dus vlot toegankelijk voor de reeds professioneel actieve jurist, die met het volgen van deze opleiding het diploma van Master in de rechten afstudeerrichting fiscaal recht verwerft .

Juristen die geen ruimte zien voor het (opnieuw) schrijven van een masterproef of die hun fiscale kennis willen actualiseren, maar ook economen en handelsingenieurs die zich in het fiscaal recht willen verdiepen , vinden hun gading in de module ¿fiscale rechtsvakken¿. Deze module biedt een grondige actuele analyse en verdieping van de verschillende fiscale disciplines.

Andere universitairen zullen vooral hun gading vinden in de combinatie van de module ¿fiscale rechtsvakken¿ met de module ¿niet-fiscale rechtsvakken¿. Deze combinatie laat immers toe om voor het toelatingsexamen voor belastingconsulent een vrijstelling te bekomen voor nagenoeg alle juridische vakken.

Om een volledig sluitend aanbod te verstrekken zal de vakgroep tenslotte ook jaarlijks seminars en studiereeksen organiseren, waarin zowel een opfrissing en actualisering van de algemene fiscale kennis wordt geboden, als een diepgravende studie van een welbepaalde fiscale topics. In 2010-11 wordt bv. een studiecyclus ¿André Spruyt¿ georganiseerd, waarin wordt ingegaan op de fundamentele fiscale beginselen en hun toepassing in de verschillende fiscale disciplines. Voor de volgende jaren wordt als specifieke fiscale topic o.m. gedacht aan het ¿fiscaal procederen¿, de ¿on-dernemingsfiscaliteit¿ en ¿onroerend goedfiscaliteit¿. Deze specifieke studiecyclussen komen in aanmerking komen voor de permanente vorming waartoe de advocaat, magistraat, belastingconsulent ¿ jaarlijks verplicht is.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject
Summer school

Terug naar boven