Doelstellingen

zie leerresultaten

Terug naar boven

Leerresultaten

De ruimtelijke planning is met al zijn facetten een complexe activiteit die zowel het onderzoek, de visieontwikkeling, het ontwerpen, het ruimtelijk ingrijpen, als de monitoring omvat. Vele wetenschappen, zoals onder meer architectuur, geografie, sociologie, economie, bestuurskunde, ecologie, vinden er hun toepassing. De planner draagt een maatschappelijk verantwoordelijkheid en werkt als onderzoeker van ruimtelijke problemen, als ontwerper van ruimtelijke oplossingen, zowel in de private sector dan als ambtenaar in overheidsdienst. Bijgevolg moet hij beschikken over een verscheidenheid aan competenties en dat in het kader van een multidisciplinaire benadering. Hij moet dan ook in deze complexe aangelegenheid de gave van de symbiose en de synthese beheersen. Hiervoor is het aangewezen om specifieke systematische werkmethodes te hanteren die maatschappelijk debat en controle toelaten. Het uiteindelijk doel is het nastreven van duurzame ruimtelijke kwaliteit, een moeilijk te benaderen begrip dat zowel de persoonlijke als de collectieve beleving betreft maar vooral gelinkt is aan waardensystemen, die zich situeren binnen de verschillende ruimtelijke, zowel fysieke als maatschappelijke, dimensies. De ruimtelijke ontwerper heeft, naast een beschouwende rol, een taak als ontwerper van ruimtelijke ingrepen, waarin hij zich enigszins onderscheidt van andere toegepaste disciplines. Dit vergt creatieve vaardigheden die ook het genereren van grensverleggende oplossingen mogelijk moet maken. De omvang en de complexiteit van kennis en vaardigheden vergt van de opleiding geëigende pedagogische werkvormen. Zo wordt de opleiding in een holistisch concept als traject uitgebouwd met als stam het projectonderwijs. Ook de casestudies vervullen hierin een belangrijke rol doordat ze de student confronteren met de realiteit van ruimtelijke problemen en oplossingen. De multidisciplinaire instroom van studenten zorgt voor een autogenererend effect van wederzijdse bevruchting. Daarnaast moeten uiteraard de basiswetenschappen, de technische aspecten van ruimtelijke inrichting, de mogelijkheden van planvormen en de methoden en technieken van ruimtelijke planning de nodige basiskennis en vaardigheden bijbrengen. De opleiding van ruimtelijk planner moet ook constant vervolgd worden door permanente vorming.
Bij de hieronder gedefinieerde leerresultaten kunnen vanzelfsprekend accentverschillen per afgestudeerde optreden, afhankelijk van individuele factoren zoals keuzevakken (specialisaties) of capaciteiten.
1.1. Specifieke leerresultaten eigen aan de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planner
Volgende competenties moeten verworven worden door de studenten en geven vorm aan de opleiding: 
inzicht verwerven in het functioneren van de feitelijke stedenbouw, door een kritische en introducerende analyse van de ruimtelijke fenomenen, gesitueerd in hun historische ontwikkeling. De analyse beperkt zich niet tot het detecteren van ruimtelijke patronen maar zoekt ook naar de achterliggende maatschappelijke mechanismen.
het zoekend analyseren en streven naar ruimtelijke draagkracht en kwaliteit, de symbiose nastreven tussen ruimtelijk onderzoek en het ingrijpen en het koppelen van systematisch werken in een holistisch kader
omgaan met verschillende schaalniveaus
het werken in een multidisciplinaire context
kennis krijgen van middelen en instrumenten nodig om een beleid in de stedenbouw en de ruimtelijke planning te kunnen ontwikkelen, de kennis van wetgeving en reglementering, het omgaan met planningsprocessen, procesmanagement en monitoring.
het aanleren van een aantal technische vaardigheden, zoals doelgerichte kennisverwerving, het overdrachtelijk maken van werkresultaten, het samenwerken in groep, het gestructureerd en probleemoplossend werken.
het aanleren van creatieve vaardigheden, zoals het grensverleggend en toekomstgericht werken, het genereren het beheersen en uitwerken van concepten en vooral het ontwerpen van ruimtelijke kwaliteit
1.2. Onderzoekscompetenties 
redeneervermogen en inzicht
abstract en concreet kunnen denken
kennis kunnen verzamelen op systematische wijze (kritisch, uitgebreid en betrouwbaar)
objectiveren, controleerbare feiten verzamelen, in open geest tot stand gekomen
vaardigheden om informatie te verwerven, te gebruiken en te evalueren
een wetenschappelijk verslag kunnen opstellen
creativiteit en zelfstandigheid.
Een stedenbouwkundige / ruimtelijk planner moet onderzoek in haar/zijn vakgebied kunnen uitvoeren en leiden. De kerncompetenties zijn ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken in relatie tot elkaar. Hierbij wordt de vruchtbare wisselwerking tussen synthese en analyse, tussen conceptueel vermogen en technisch vermogen en tussen creatieve verbeelding en rationele argumentatie gestimuleerd en ontwikkeld.
1.3. Algemene beroepscompetenties
De ruimtelijke planner bekleedt een verantwoordelijke taak in de gemeenschap en dient daarvoor over een persoonlijkheid te beschikken die gekenmerkt is door: 
de capaciteit om beslissingen te nemen en een groep te leiden
de eigenschap om door zelfstudie en bijscholing voortdurend nieuwe problemen het hoofd te kunnen bieden of nieuwe verantwoordelijkheden op te kunnen nemen
de eigenschap om innoverend te denken, begane paden te verlaten. Hij/zij is wat dit betreft een trekker en duwer. 
de eigenschap om creativiteit en zelfwerkzaamheid te combineren met verantwoordelijkheid om binnen een groep de vooropgestelde resultaten te bereiken. 
het beschikken over voldoende creativiteit bij het ontwikkelen van oplossingen. 
het gebruiken van verworven concepten bij nieuwe ontwikkelingen 
een cultuur van samen (met zijn/haar collega's) ontdekken van nieuwe dingen, onderlinge (individueel en binnen groepen) uitwisseling van kennis en oplossingen. 
een positieve houding t.o.v het zelfstandig werken en studeren binnen vooraf afgesproken doelstellingen. 
het tactisch omgaan met weerstanden en conflicten. 
het kunnen omgaan met een verscheidenheid in waardesystemen, positie kiezen, zich autokritisch instellen 
vaardig luisteren, zich goed uitdrukken en deskundig adviseren. 
sterk zijn in het zich zelfstandig eigen maken van nieuwe kennis. 
zijn eigen grenzen kennen. 
een klantgerichte instelling hebben, anderzijds uitkomen voor een eigen mening. 
zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken   verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen werksituatie en gedrag.
Bovendien neemt hij/zij ethische en maatschappelijke overwegingen mee bij het zoeken naar oplossingen, onderkent hij/zij de betrekkelijkheid van de eigen waarden, normen en posities en respecteert hij/zij de culturele waarden, normen en posities van zijn medemensen. Hij/zij is in staat een eigen visie op het beroep te ontwikkelen en in verband te brengen met relevante vraagstukken in de beroepsuitoefening.
Deze attitude van ruimtelijke planner vindt zijn neerslag in volgende interpersonele vaardigheden waarover hij/zij moet beschikken en in voldoende mate moet kunnen aantonen: Aanpassingvermogen; ambitie; creativiteit; doorzettingsvermogen; flexibiliteit; initiatief; klantgerichtheid; kwaliteitsbewustzijn; leervermogen; leidinggevende vaardigheden; operationele betrouwbaarheid; resultaatgerichtheid; samenwerkingsvermogen; sociale intelligentie; sociale vaardigheden; stressbestendigheid; verantwoordelijkheidsgevoel; zelfstandigheid; communicatieve vaardigheden; onderzoeksmentaliteit en  competentie.

 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven