Doelstellingen

Cfr. leerresultaten.

Terug naar boven

Leerresultaten

I. Taalcompetenties
De masters in het Vertalen
1.                  beheersen hun gekozen talen op het niveau C2 (Engels, Frans, Nederlands, Duits) of minstens op het niveau C1 (Italiaans, Spaans) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit geldt voor de vaardigheden begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en interactie) en schrijven.
2.                  passen een geavanceerde taalkennis, inclusief contrastieve kennis, toe in uiteenlopende schriftelijke en mondelinge communicatieve situaties.
 
II. Vertaalcompetenties
De masters in het Vertalen
3.                  kunnen in hun gekozen talen effectieve mondelinge en schriftelijke communicatie met een hoge graad van specificiteit verzorgen in diverse professionele (inter)nationale contexten als meertalig communicatiespecialist en als vertaler.
4.                  kunnen gespecialiseerde teksten vertalen vanuit de vreemde taal/talen naar het Nederlands en  vice versa.
5.                  beheersen de specificiteit van meerdere vaktalen en hun terminologie in een meertalige context.
6.                  kunnen bij het vertaalproces relevante hulpmiddelen efficiënt en adequaat gebruiken en evalueren.
7.                  kunnen als vertaler en meertalig communicatiespecialist effectief functioneren in een multidisciplinaire en (inter)nationale omgeving. Ze kunnen taalgerelateerde opdrachten zowel zelfstandig als in teamverband organiseren, planmatig uitvoeren en/of kritisch evalueren.
8.                  kennen de specificiteit van de professionele context van het vertalen of van de communicatie in organisaties en in meertalige, interculturele en internationale omgevingen.
9.                  zijn vertrouwd met de taalsector en met vertaalgerichte processen binnen organisaties.
 
III. Meertalige interculturele competenties
De masters in het Vertalen
10.              zijn zich bewust van hun rol als verbindingspersonen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij en kunnen verworven theoretische en praktische inzichten uit de studie van meertalige en interculturele contexten kritisch toepassen in uiteenlopende communicatieve situaties.
11.              hebben een geavanceerde kennis van de maatschappelijke, politieke, institutionele, geschiedkundige en culturele contexten van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken en kunnen de ontwikkeling ervan inzichtelijk toepassen in uiteenlopende communicatieve situaties.
 
IV. Onderzoekscompetenties
De masters in het Vertalen
12.              kunnen in het domein van de vertaalwetenschap en aanverwante disciplines zelfstandig onderzoek concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. Ze kunnen hierover op adequate wijze schriftelijk en mondeling communiceren naar zowel een algemeen als een gespecialiseerd publiek.
13.              kunnen nieuwe ontwikkelingen binnen de vertaalwetenschap en aanverwante disciplines actief opvolgen, er kritisch over reflecteren en ze plaatsen in een breed maatschappelijk en internationaal kader. Ze kunnen blijven bijdragen aan de wetenschappelijke studie van het vertalen.
14.              kunnen de ethische aspecten van onderzoek onderkennen en in overeenstemming daarmee handelen.
15.              beheersen de competenties  om relevante bronnen over de vertaalwetenschap te vinden en te consulteren.
 
V. Attitudes
De masters in het Vertalen
16.              hebben respect voor verschillende culturen en manieren van denken en zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij en de professionele context. Ze integreren taal- en cultuurgevoeligheid en dit met respect voor diversiteit in het wetenschappelijk werk, de professionele omgeving en het maatschappelijk debat.
17.              hebben een kritische en leergierige houding ten opzichte van vertaalgerelateerde thema’s en willen hun kennis hierover continu bijschaven.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

2 talen

Terug naar boven