Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

I)             Cluster ‘Taalbeheersing’
De bachelors in de Toegepaste Taalkunde
1.      beheersen het Standaardnederlands op het niveau van de professionele moedertaalgebruiker.
2.      begrijpen en produceren schriftelijke taaluitingen op het niveau C1 voor het Engels, Frans en/of Duits en op het niveau B2 voor het Spaans en/of Italiaans.
3.      begrijpen en produceren mondelinge taaluitingen op het niveau C1 voor het Engels, Frans en/of Duits en op het niveau B2 voor het Spaans en/of Italiaans. Ze kunnen hierdoor in zowel algemene als specifieke communicatieve situaties optreden als verbindingspersoon tussen sprekers van het Nederlands en sprekers van de bestudeerde vreemde taal of talen.
4.      kunnen zelfstandig teksten (in de bestudeerde talen) in verschillende communicatieve registers (bv. journalistiek, academisch, zakelijk, ..) produceren, analyseren, en reviseren, rekening houdend met de culturele achtergrond van het doelpubliek.
5.      bezitten de kennis, het inzicht en de vaardigheden om zelfstandig teksten over algemene en specifieke thema’s te vertalen vanuit de vreemde taal of talen in het Nederlands en vanuit het Nederlands in minstens één vreemde taal.
 
II)          Cluster ‘Taalbeschouwing, maatschappelijk en intercultureel bewustzijn’
De bachelors in de Toegepaste Taalkunde
6.      hebben een contrastieve kennis van de bestudeerde talen ten opzichte van het Nederlands op het niveau van taalstructuren (lexicon, grammatica en discours) en taalgebruik.
7.      hebben inzicht in theorieën uit het domein van de toegepaste taalkunde (bv. psycholinguistiek, sociolinguïstiek, meertaligheid, terminologie, vertaal- en tolkwetenschap, journalistiek) en kunnen dit toepassen bij de analyse van het eigen taalgebruik en taalgebruik in het algemeen.
8.      hebben kennis van de cultuur (geschiedenis en maatschappij) van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken. Ze zijn zich bewust van (inter)culturele gelijkenissen en verschillen, en kunnen deze kennis toepassen op teksten en audiovisuele documenten van verschillende registers.
9.      kunnen taalgebruik in een ruimere maatschappelijke context plaatsen, en kunnen een referentiekader en terminologie hanteren bij het communiceren over onderwerpen en instellingen in domeinen zoals politiek, recht, economie en media.
 
III)       Cluster ‘Onderzoekscompetenties’
De bachelors in de Toegepaste Taalkunde
10.  gebruiken gepaste onderzoekshulpmiddelen (woordenboeken, naslagwerken, wetenschappelijke bronnen in verschillende talen, databanken, ICT tools, etc.) om informatie te verzamelen, te interpreteren, kritisch te verwerken en doeltreffend aan te wenden bij onderzoeks- en/of taalgerelateerde opdrachten.
11.  kunnen onder begeleiding en op basis van een kritische reflectie zowel een geschikte onderzoeksvraag formuleren m.b.t. de toegepaste taalkunde, als gepaste onderzoeksmethoden en -technieken hanteren om deze vraag te beantwoorden.
12.  kunnen over (eigen) onderzoek rapporteren in het Nederlands en/of in de bestudeerde vreemde taal of talen, op een academisch integere manier en in een register aangepast aan doel, publiek en medium.
 
IV)       Cluster ‘Attitudes’
De bachelors in de Toegepaste Taalkunde
13.  kunnen zowel zelfstandig als in teamverband taalgerelateerde opdrachten organiseren, planmatig uitvoeren en/of kritisch evalueren.
14.  hebben respect voor verschillende culturen en manieren van denken en zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij.
15. hebben een kritische en leergierige houding ten opzichte van taal- en maatschappijgerelateerde thema’s en willen hun kennis hierover continu bijschaven, alsook verdiepen in een mogelijke masteropleiding. 

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Duits-Spaans
Engels-Duits
Engels-Spaans
Frans-Duits
Frans-Engels
Frans-Spaans
Nederlands-Duits
Nederlands-Engels
Nederlands-Frans
Nederlands-Spaans

Terug naar boven